Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе

Ученички парламент

Ученички парламент оснива се како би ученици допринели побољшању квалитета васпитно – образовног процеса и своје улоге у њему, и то путем :

  • давања мишљења и предлога стручним органима, директору и Савету родитеља о правилима понашања у школи, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација у школи и ван ње

  • разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника

  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Ученички парламент се бира из редова ученика 7. и 8. разреда.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи који су изабрани на састанцима одељенских заједница. Бира се сваке школске године и има извршни одбор који чине чланови. Извршни одбор бира председника парламента и секретара. Парламенту у раду помажу педагог школе, секретар, и наставници.